Dofinansowania na niepełnosprawne dziecko. Jakie dotacje przysługują placówkom niepublicznym, które opiekują się chorymi dziećmi?

Zarówno w przedszkolach publicznych, jak i w niepublicznych placówkach coraz częściej pojawiają się dziećmi z różnymi przypadłościami zdrowotnymi. Kształcenie dziecka z autyzmem, zespołem Aspergera czy niepełnosprawnością innego rodzaju wymaga dostosowania procesu kształcenia do potrzeb malucha. Zazwyczaj wymagane jest również odpowiednie przystosowanie sal przedszkolnych – dzięki temu dziecko może cieszyć się z zabawy i nauki a rodzice nie muszą martwić się o jego bezpieczeństwo, gdy przebywa poza domem. Powszechnie wiadomo, że integrowanie niepełnosprawnego dziecka ze zdrowymi rówieśnikami jest niezwykle ważne dla jego rozwoju. Warto zatem przypomnieć, jakie dotacje należą się prywatnym przedszkolom, które decydują się na przyjęcie do placówki chorego malucha. A więc – do dzieła!

Dotacje na dziecko niepełnosprawne – do czego można je wykorzystać?

Świadczenia finansowe, które przysługują placówkom oświatowym kształcącym niepełnosprawne dzieci wynikają bezpośrednio z przepisów obowiązującego prawa. Do wypłacania pieniędzy wspomagających opiekę nad dziećmi z problemami zdrowotnymi obliguje między innymi ustawa o systemie oświaty z dn. 7 września 1991r. (Dz. U. 1991 nr 95 poz. 425). Jak czytamy w art. 90 tego dokumentu: „Przedszkole niepubliczne i niepubliczna szkoła podstawowa otrzymują dotacje z budżetu gminy”. Zwiększoną dotację można uzyskać m.in. w sytuacji, gdy w naszej placówce pojawia się dziecko:
• słabo słyszące lub głuche,
• niewidome lub słabo widzące,
• z upośledzeniem w stopniu lekkim, umiarkowanym, głębokim itd.,
• cierpiące na autyzm, chorobę Aspergera,
• wymagające wczesnego wspomagania rozwoju.
Otrzymane z budżetu gminy pieniądze można wykorzystać np. na :
dostosowanie przedszkolnej przestrzeni do potrzeb chorego dziecka – np. zakup odpowiednich mebli,
sprzętu rekreacyjnego itp.,
realizację programu edukacyjnego i ułatwienie kształcenia – m.in. zakup książek czy innych pomocy edukacyjnych, zatrudnienie logopedy czy terapeuty pedagogicznego. Niepełnosprawne dzieci wymagają nie tylko pomocy specjalistów, ale także i indywidualnego programu edukacyjno-terapeutycznego, który będzie dostosowany do tempa rozwoju malucha,
bieżące wydatki przedszkola – np. wynagrodzenia dla nauczycieli i innych osób zatrudnionych w placówce,
wsparcie dla rodziców – m.in. poprzez konsultacje psychologiczne czy spotkania ze specjalistami.
Jak widać, dofinansowanie w przedszkolu, do którego uczęszcza niepełnosprawne dziecko to niezwykle potrzebny fundusz. Przyjrzyjmy się bliżej, jak przebiega proces ubiegania się o taką dotację.

Jak uzyskać dofinansowanie i przez jakie procedury trzeba przejść, żeby dostać fundusze?

Chociaż uzyskanie dotacji na niepełnosprawne dziecko może wydawać się „oczywistą oczywistością” dla osób prowadzących przedszkola, rzeczywistość wygląda jednak zupełnie inaczej. Jak wskazuje raport Najwyższej Izby Kontroli z 2014r. nieprawidłowości związane z naliczaniem wysokości dofinansowania na chore dzieci zdarza się stosunkowo często – w 14% skontrolowanych placówek z 42 przedszkoli okazało się, że dotacja na dzieci niepełnosprawne została udzielona w nieprawidłowej wysokości (więcej na temat tego badania można znaleźć tutaj).
Od 1 stycznia 2017r. obowiązuje Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 22 grudnia 2016r. w sprawie podziału części oświatowej subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego w roku 2017 (Dz. U. 2016 poz. 2298) , w myśl którego prywatne przedszkole na każde niepełnosprawne dziecko może otrzymać dotację w wysokości nie niższej niż kwota, którą przewiduje subwencja oświatowa dla konkretnej gminy. Co ten zapis oznacza w praktyce?
We wspomnianym rozporządzeniu możemy znaleźć algorytm, według którego obliczana jest kwota dofinansowania na chore dziecko. Każdemu rodzajowi niepełnosprawności przypisana jest tak zwana waga subwencyjna – szczególny współczynnik, przez który przemnaża się standardy finansowe i współczynniki korygujące.

O czym pamiętać, gdy chcemy starać się o dotację na niepełnosprawne dziecko?

Najważniejsze jest spełnienie następującego wymagania: do 30 września roku poprzedzającego rok udzielenia dotacji należy przedłożyć organowi właściwemu do udzielenia dotacji informację o
planowanej liczbie dzieci z niepełnosprawnością w przedszkolu. Dzięki temu można ująć w budżecie gminy na kolejny rok środków na dotacje. Jest to tak naprawdę jeden z dwóch zasadniczych warunków ubiegania się o tego rodzaju fundusze. Oczywiście, konieczne jest również złożenie w Urzędzie Gminy odpowiedniego wniosku o udzielenie dotacji. Być może konieczne będzie dostarczenie dodatkowych dokumentów – np. związanych z prawem do prowadzenia przedszkola.

Pamiętajmy jednak, że w tym wypadku gra jest warta świeczki – każde pieniądze wspomagające rozwój dziecka są o wiele więcej warte niż mogłoby się nam wydawać. Dodatkowe środki na dostosowanie placówki do potrzeb niepełnosprawnego malucha będą stanowiły na pewno dużą finansową ulgę dla Twojego przedszkola.

___

 

Czy wiesz, co to jest IPET? To specjalny indywidualny program edukacyjno – terapeutyczny, który jest tworzony na podstawie orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego niepełnosprawnego dziecka. Tymczasem dooplacenia.pl informuje rodziców o opłatach za żłobki i przedszkola oraz dyskretnie przypomina o przeterminowanych płatnościach.