Nowelizacja ustawy żłobkowej – część 1

Zmiana ustawy o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3, zwanej potocznie ustawą żłobkową to temat, który nurtuje wielu dyrektorów i pracowników placówek edukacyjnych dla najmłodszych dzieci. Nowelizacja ustawy zmienia między innymi wymagania lokalowe związane z zakładaniem żłobków. Zmiany wejdą w życie z dniem 1 stycznia 2018r. Już dziś sprawdź, jak będą wyglądały akty prawne dotyczące organizowania opieki nad najmłodszymi dziećmi!

W dniu 26 lipca 2017r. ogłoszono tekst ustawy z dnia 7 lipca 2017 o zmianie niektórych ustaw związanych z systemami wsparcia rodzin. Według tego dokumentu zmieniły się zapisy w następujących aktach prawnych:

 • ustawa z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych,
 • ustawa z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych,
 • ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. – ordynacja podatkowa,
 • ustawa z dnia 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych,
 • ustawa z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych,
 • ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej,
 • ustawa z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy,
 • ustawa z dnia 27 sierpnia 2004r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych,
 • ustawa z dnia 27 lipca 2015r. – Prawo o szkolnictwie wyższym,
 • ustawa z dnia 7 września 2007 r. o pomocy osobom uprawnionym do alimentów,
 • ustawa z dnia 4 lutego 2011 r. o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3,
 • ustawa z dnia 4 kwietnia 2014r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów,
 • ustawa z dnia 5 grudnia 2014 r. o Karcie Dużej Rodziny,
 • ustawa z dnia 11 lutego 2016 r. o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci,
 • ustawa z dnia 23 marca 2017 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z zadaniami organów administracji publicznej w zakresie niektórych rejestrów publicznych.

Nie da się nie zauważyć, że dla laika wprowadzone zmiany mogą być naprawdę przytłaczające. Właściwie wszystkie te dokumenty regulujące funkcjonowanie prawa w Polsce są związane z najmłodszymi dziećmi. Dyrekcję i pracowników żłobków i i klubów malucha najbardziej jednak zainteresuje 12 art. wspomnianej nowelizacji.

Zatem – do rzeczy!

Wiele osób zastanawia się, co tak naprawdę zmieni się w ustawie żłobkowej? Otóż największe różnice wprowadzone do ustawy o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3 dotyczą:

 • warunków lokalowych,
 • rejestracji żłobków i klubów dziecięcych.
 • ilości dzieci w grupie w klubie dziecięcym,
 • wytycznych co do wyżywienia dzieci,
 • tworzenia rady rodziców w żłobku,
 • kompetencji żłobkowej kadry,
 • sposobu zatrudniania i zakresu obowiązków opiekuna dziennego,
 • czasu pracy klubu dziecięcego.

Na pierwszy ogień – warunki lokalowe

Do najważniejszych informacji w tej dziedzinie organizowania opieki nad dziećmi do lat trzech trzeba zaliczyć:

 • możliwość zlokalizowania formy opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 w tym samym budynku, co przedszkole – powinny znajdować się w jednej grupie pożarowej. Co ciekawe, będą one mogły znajdować się w jednej strefie pożarowej – w tym przypadku konieczne będzie zapewnienie odpowiednich warunków ewakuacji dla placówki. Ważne będzie także wydzielenie każdej z części tak utworzonego zespołu elementami o odpowiedniej klasie odporności ogniowej. Każdy żłobek będzie musiał zostać wyposażony w gaśnicę o skuteczności co najmniej 21A. Na dostosowanie się do nowych zasad związanych z ochroną przeciwpożarową wszystkie żłobki (nie tylko te nowo założone!) będą miały do 1 stycznia 2019r.,
 • możliwość prowadzenia żłobka w lokalu, w którym znajduje się jedno pomieszczenie – dotąd były to dwa pomieszczenia, z których jedno było przeznaczone do wypoczynku podopiecznych. Nowelizacja ustawy wspomina o konieczności zapewnienia dla dzieci miejsca odpoczynku, ale nie wymaga posiadania dwóch pomieszczeń,
 • organ potwierdzający wymagania lokalowe – sanitarne – zarówno w przypadku klubu dziecięcego, jak i żłobka wymagania lokalowe potwierdza powiatowy komendant Państwowej Straży Pożarnej. Opinię na temat spełniania wymagań sanitarnych w przypadku żłobka będzie wydawać – jak dotąd – państwowy inspektor sanitarny. Zmiany dotyczą klubu dziecięcego – w tym przypadku pozytywną opinię może wystawić burmistrz, wójt lub prezydent miasta. To te organy odpowiadają też za określenie maksymalnej liczby dzieci, która może uczęszczać do klubu dziecięcego.
 • czas wydania opinii warunków lokalowo – sanitarnych – jak dotąd nie było w ustawie żłobkowej żadnej informacji o czasie, w ciągu którego odpowiednie organy są zobowiązane do wystawienia opinii. Po nowelizacji pojawił się zapis o tym, że komendant Państwowej Straży Pożarnej, państwowy inspektor sanitarny, wójt czy burmistrz są zobligowani do wydania decyzji „po zakończeniu robót budowlanych i uzyskaniu decyzji na użytkowanie obiektu (…) lub dokonaniu zawiadomienia o zakończeniu budowy, wobec którego organ nadzoru budowlanego w terminie nie wniósł sprzeciwu”. Co więcej, w nowej ustawie pojawi się informacja o obowiązku udzielenia informacji na temat warunków lokalowo – sanitarnych przez wymienione już organy upoważnione do wydawania decyzji w tym zakresie.

Celem wprowadzonych zmian to przede wszystkim ułatwienie procedur związanych z założeniem żłobka/klubu dziecięcego. To jednak dopiero początek! W kolejnym artykule dowiesz się, jakie zmiany już od 1 stycznia 2018r. zaczną obowiązywać w takich kwestiach, jak rejestracja żłobka lub klubu dziecięcego.

___

 

Czy wiesz, że nowelizacja to słowo, które wywodzi się z łacińskiego novellae i pochodzi od określenia „nowy, młody, świeży”? Tymczasem dooplacenia.pl informuje rodziców o opłatach za żłobki i przedszkola oraz dyskretnie przypomina o przeterminowanych płatnościach.