Praca nauczyciela wspomagającego – kwalifikacje i główne zadania

W każdym przedszkolu mogą pojawić się dzieci niepełnosprawne lub niedostosowane społecznie. Wspieranie ich prawidłowego rozwoju to zadanie, które wymaga odpowiednich kwalifikacji. Dzieci w wieku przedszkolnym często są dopiero diagnozowane i trudno nieraz znaleźć przyczynę ich nieracjonalnego zachowania. W takiej sytuacji konieczna jest specjalistyczna pomoc. Gdy w Twojej placówce pojawia się maluch z problemami – skorzystaj z możliwości zatrudnienia nauczyciela wspomagającego. Jak to zrobić? Jakie kompetencje powinien mieć kandydat do pracy na tym stanowisku? W czym różni się praca nauczyciela wychowania przedszkolnego od pracy nauczyciela wspomagającego?

Kim jest nauczyciel wspomagający?

Nauczyciel wspomagający to osoba, której zadaniem jest przede wszystkim wsparcie dziecka  niepełnosprawnego. Jest to ktoś o szczególnych kwalifikacjach – niezbędne będzie tu wykształcenie w zakresie pedagogiki specjalnej. Nauczyciel, który wspomaga rozwój chorego malucha nie tylko prowadzi specjalistyczne zajęcia samodzielnie, jak i razem z innymi nauczycielami. Jego zadaniem jest także ocenianie postępów i trudności w funkcjonowaniu podopiecznego na każdym etapie. Dodatkowo, nauczyciel wspomagający:

  • informuje nauczycieli i rodziców o rozwoju dziecka,
  • uczestniczy w spotkaniach zespołu nauczycieli prowadzących zajęcia z wymagającym wsparcia dzieckiem, przygotowuje indywidualny program edukacyjno – terapeutyczny (IPET) dla podopiecznego i wprowadza w nim na bieżąco zmiany,
  • wspiera rodziców poprzez przekazanie im cennych uwag i instruktażu odnośnie pracy w domu,
  • pomaga innym nauczycielom w dostosowaniu zajęć do możliwości dziecka, opracowywaniu materiałów dydaktycznych itp.

Czy zatrudnienie nauczyciela wspomagającego to obowiązek?

Od 1 stycznia 2016r. zaczęło obowiązywać Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 24 lipca 2015r. w sprawie warunków organizowania kształcenia, wychowania i opieki dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnych, niedostosowanych społecznie lub zagrożonych niedostosowaniem społecznym. Ten dokument reguluje wszystkie kwestie związane z zatrudnianiem nauczycieli wspomagających. Na pewno specjalistyczna pomoc przyda się maluchowi z niepełnosprawnością czy zaburzeniami rozwoju. Kiedy należy zatrudnić nauczyciela wspomagającego?

Wspomniane rozporządzenie wskazuje, że nauczyciele wspomagający są zatrudniani, gdy w przedszkolu pojawia się dziecko, które:

  • ma wydane orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego,
  • ma problem z autyzmem, zespołem Aspergera lub ma niepełnosprawność sprzężoną.

W takiej sytuacji zatrudnienie nauczyciela, który wspomaga rozwój chorego maluszka nie wymaga zgody organu prowadzącego placówkę. Jest to możliwe jednak tylko wtedy, gdy w orzeczeniu o potrzebie kształcenia specjalnego można znaleźć informację o możliwości kształcenia w ogólnodostępnym przedszkolu, w którym zostanie zatrudniony nauczyciel wspomagający.  Specjalista wspomagający rozwój niepełnosprawnych dzieci powinien zostać zatrudniony również w przedszkolach integracyjnych lub przedszkolach z oddziałem integracyjnym i w innych formach wychowania przedszkolnego, do których uczęszczają dzieci chore na wspomniane wyżej choroby.

W przypadku innego rodzaju niepełnosprawności zatrudnienie nauczyciela wspomagającego tak naprawdę leży w kwestii organu prowadzącego placówkę. Alternatywą dla nauczyciela z wykształceniem w zakresie pedagogiki specjalnej mogą być w tym przypadku także:

  • pomoc nauczyciela,
  • asystent,
  • specjalista.

Specjalistyczna pomoc – to znaczy jaka?

Wsparcie rozwoju przewlekle chorego kilkulatka lub dziecka, które jest zagrożone niedostosowaniem społecznym to odpowiedzialne zadanie. Nic więc dziwnego, że konieczne jest posiadanie odpowiednich kwalifikacji.

Nauczyciel wspomagający to najczęściej osoba, która ma kwalifikacje w zakresie pedagogiki specjalnej, np. oligofrenopedagogiki – rehabilitacji i edukacji osób z niepełnosprawnością intelektualną, tyflopedagogiki – edukacji osób niewidomych i niedowidzących czy surdopedagogiki – rehabilitacji osób niesłyszących lub niedosłyszących. Wsparciem malucha w Twojej placówce może zajmować się także logopeda czy psycholog. To dyrekcja placówki decyduje, czy osoba ubiegająca się o pracę z niepełnosprawnymi dziećmi posiada niezbędne kwalifikacje.

Praca na stanowisku asystenta czy pomocy nauczyciela może być powierzona osobom o niższych kompetencjach – pamiętajmy jednak, że asystent nie zastąpi nauczyciela wspomagającego. Pomimo, że taka osoba może wyręczyć nauczyciela w prostych czynnościach, to trzeba mieć na uwadze, że asystent czy pomoc nauczyciela nie może samodzielnie prowadzić zajęć z chorymi dziećmi.

Pomoc niepełnosprawnemu dziecku w przedszkolu czy innej placówce oświatowej to bardzo delikatny temat. Niejednokrotnie rodzice sami odrzucają możliwość udzielenia ich dziecku pomocy bezzasadnie obawiając się, że może to odizolować malucha od grupy czy udając, że dziecku nic nie dolega. Tymczasem skuteczna terapia i pomoc ze strony specjalistów może przynieść naprawdę wspaniałe rezultaty a kształcone w umiejętny sposób dziecko może być naprawdę dobrze przygotowane do samodzielnego, dorosłego życia. Jeśli więc w Twoim przedszkolu pojawił się maluch z problemami – nie wahaj się udzielić mu tego rodzaju pomocy.

 

___

Czy wiesz, że pedagogika specjalna to dziedzina, w której można znaleźć mnóstwo niezwykłych pojęć? Należy do nich m.in. stereognozja i daktylologia. Pierwsze z tych pojęć w fachowy sposób określa zdolność do rozpoznawania kształtów i wagi przedmiotów, natomiast drugie określa sposób porozumiewania się osób głuchych poprzez alfabet palcowy. Tymczasem dooplacenia.pl informuje rodziców o opłatach za żłobki i przedszkola i dyskretnie przypomina o przeterminowanych płatnościach.

Zobacz, dlaczego potrzebujesz dooplacenia.pl w swoim przedszkolu.