Edukacja nauczyciela przedszkola. Czy w związku z podnoszeniem kwalifikacji zawodowych należą się dni wolne?

Nauczyciele to jeden z zawodów wymagających ciągłego dokształcania się. Bardzo często nauczyciele przedszkola zaczynają pracę w zawodzie jeszcze przed ukończeniem studiów wyższych. Wtedy może się pojawić dylemat: czy należy mi się dzień wolny w związku z obroną magisterską? Na problemy tego typu mogą się natknąć także nauczyciele, którzy w tym zawodzie pracują wiele lat. Dzień wolny może się przydać także w przypadku szkoleń, egzaminów np. na stopień nauczyciela mianowanego lub studiów podyplomowych. Przeczytaj, co na ten temat mówią przepisy i jak rozwiązać ten problem!

Co mówi na ten temat Karta Nauczyciela?

Karta Nauczyciela to dokument, na który najczęściej powołują się pracownicy oświaty, także ci zatrudnieni w placówkach dla najmłodszych. O urlopie związanym z edukacją nauczyciela możemy przeczytać w art. 68 ust. 1 Ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. (Dz. U. z 2017 r. Nr 3 poz. 1189 i 2203). Jest to jednak dość ogólnikowa informacja: Nauczycielowi zatrudnionemu w pełnym wymiarze zajęć przysługuje urlop płatny dla dalszego kształcenia się oraz inne ulgi i świadczenia związane z tym kształceniem. Nauczyciel może otrzymać urlop płatny lub bezpłatny dla celów naukowych, artystycznych, oświatowych, a bezpłatny z innych ważnych przyczyn.

Urlop szkoleniowy

Kolejny ustęp wspomnianego 68 artykułu Karty Nauczyciela wskazuje, że szczegółowe informacje na temat zasad udzielania urlopu można znaleźć w innym akcie prawnym. Jest to Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 19 grudnia 2000r. w sprawie szczegółowych zasad udzielania nauczycielom urlopów dla dalszego kształcenia się, dla celów naukowych, artystycznych, oświatowych i z innych ważnych przyczyn oraz ulg i świadczeń związanych z tym kształceniem, a także organów uprawnionych do ich udzielania (Dz. U. 2001 r. poz. 5). Które zapisy w tym dokumencie mogą szczególnie zainteresować pracowników pedagogicznych?

 • Urlop szkoleniowy dotyczy nauczycieli zatrudnionych na pełen etat;
 • Przepisy mają zastosowanie wtedy, gdy to dyrektor kieruje pracownika na studia;
 • Do udzielenia urlopu szkoleniowego konieczny jest wniosek nauczyciela;
 • Urlop szkoleniowy przysługuje w każdym roku studiów i może być przeznaczony na udział w zajęciach dydaktycznych lub przygotowanie się do egzaminów. Wynosi 28 dni roboczych w przypadku studiów zaocznych i 21 dni roboczych w przypadku studiów wieczorowych;
 • Na przygotowanie pracy magisterskiej i przystąpienie do egzaminu magisterskiego jest udzielany dodatkowy urlop;
 • W trakcie nauki czas pracy powinien być rozplanowany w taki sposób, aby nie kolidować z zajęciami na studiach. Przedstawienie udokumentowanego rozkładu zajęć na studiach i dostosowanie czasu pracy do nauczyciela sprawi, że nie będzie konieczności dodatkowego zwalniania nauczyciela z pracy.
 • Inne urlopy płatne „dla celów naukowych, artystycznych lub oświatowych” mogą być udzielane w wymiarze do 1 miesiąca. Nauczyciel może otrzymać także bezpłatny urlop w związku z podnoszeniem kwalifikacji.

A co na to Kodeks Pracy?

Pomimo, że w przypadku nauczycieli przedszkola to Karta Nauczyciela stanowi najczęściej podstawę zatrudnienia, nie brakuje przypadków nawiązywania stosunku pracy w oparciu o Kodeks Pracy. Czy w tym dokumencie znajdziemy podobne przepisy dotyczące urlopu związanego z edukacją pracownika?

Art. 17 Ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks Pracy (Dz. U. 1974 Nr 24 poz. 141) wyraźnie zaznacza: Pracodawca jest obowiązany ułatwiać pracownikom podnoszenie kwalifikacji zawodowych. W dalszej części Kodeksu Pracy znajdziemy nie tylko informację o urlopie szkoleniowym, ale także i o możliwości zwolnienia z całości lub części dnia pracy „na czas niezbędny, by punktualnie przybyć na obowiązkowe zajęcia oraz na czas ich trwania” (art. 103, §2). Wymiar urlopu to:

 • 6 dni w przypadku przystąpienia do egzaminu eksternistycznego, maturalnego, potwierdzającego kwalifikacje zawodowe;
 • 21 dni – na przygotowanie pracy dyplomowej i przygotowanie się do egzaminu kończącego naukę w ostatnim roku studiów (art. 1032).

Istnieje także możliwość udzielenia pracownikowi urlopu bezpłatnego. Pracodawca może również pokryć część kosztów związanych z podnoszeniem kompetencji pracownika – np. poprzez zakup podręczników czy pokrycie opłat za kształcenie.

Pracownik, który chce skorzystać z urlopu szkoleniowego powinien skierować swoją prośbę na piśmie. Po zaakceptowaniu wniosku zostaje sporządzona umowa szkoleniowa, która określa prawa i obowiązki obu stron (art. 1031-5).

Najpierw studia, potem praca. Czy w takiej sytuacji należy się urlop?

Opisane wyżej przypadki dotyczą nauki po skierowaniu przez pracodawcę. A co w sytuacji, gdy pracownik rozpoczął studia przed przystąpieniem do pracy? W takiej sytuacji niestety urlop szkoleniowy jest kwestią przychylności ze strony dyrekcji. Zatem najlepszym rozwiązaniem będzie po prostu rozmowa z przełożonym.

A jeśli rozmowa się nie powiedzie… Co zrobić, gdy dyrektor nie zgodził się na udzielenie urlopu szkoleniowego?

 • Poprosić o udzielenie urlopu bezpłatnego – dyrektor nie może utrudniać nauki pracownika (wspomina o tym Kodeks Pracy, który reguluje ma zastosowanie w sprawach nieuregulowanych przez Kartę Nauczyciela (patrz: art. 91c Ustawy z dnia 26 stycznia 1982r.).
 • Zamienić się z kolegą/koleżanką z pracy na zmianę – oczywiście wziąwszy pod uwagę zasady obowiązujące w danej placówce. Zorganizowanie zastępstwa pozwoli na uzyskanie wolnego w dniu ważnego egzaminu.

Mamy nadzieję, że problemów z udzielaniem urlopu na podnoszenie kwalifikacji zawodowych będzie jak najmniej. Powodzenia!

 

____

Czy wiesz, że w 2012 r. australijski jezuita,  o. Geoffrey Schneider SJ został wpisany do Księgi Rekordów Guinnessa jako najstarszy nauczyciel na świecie? Tymczasem dooplacenia.pl informuje rodziców o opłatach za żłobki i przedszkola oraz dyskretnie przypomina o przeterminowanych płatnościach.

Zobacz, dlaczego potrzebujesz dooplacenia.pl w swoim przedszkolu.