Awans nauczyciela: mianowanie. Na jakie pytania warto się przygotować?

Na naszym blogu pojawiła się już lista pytań pomocnych podczas rozmowy na stopień nauczyciela kontraktowego. Zainteresowanie tą tematyką jest bardzo duże. W odpowiedzi na Wasze oczekiwania zebraliśmy również najważniejsze pytania, których możecie spodziewać się w trakcie egzaminu na nauczyciela mianowanego.

Poniższy zbiór pytań podzieliliśmy w zależności od tematyki. Na pewno pomoże Ci to w bardziej wnikliwym przygotowaniu się do egzaminu.

1. Metody nauczania

Podobnie, jak w przypadku awansu na stopień nauczyciela kontraktowego, tak i kandydat na nauczyciela mianowanego musi być przygotowany na pytania związane z wybranymi metodami nauczania. Na jakie zagadnienia warto się przygotować?

 • Jakie metody aktywizujące stosuje Pani/Pan na swoich zajęciach?
 • Jakie metody prowadzenia zajęć wydają się Pani/Panu najlepsze? Które z nich wykorzystuje Pani/Pan w pracy? Proszę podać rezultaty
 • W jaki sposób indywidualizuje Pani/Pan pracę swoich uczniów?
 • Co bierze Pani/Pan pod uwagę oceniając uczniów?
 • Jakie osiągnięcie zawodowe sprawiło Pani/Panu największą satysfakcję? Jaki sukces dydaktyczny lub wychowawczy odniósł/odniosła Pani/Pan w okresie stażu?
 • W jakiej formie pracy pozalekcyjnej spełnia się Pani/Pan najlepiej?
 • Jakie korzyści wyniósł/wyniosła Pani/Pan z obserwowanych zajęć prowadzonych przez opiekuna stażu i jak wykorzysta je Pani/Pan w prowadzeniu swoich zajęć?
 • Czym są i jaki jest sens stosowania celów operacyjnych?
 • Jak w Pani/Pana przypadku wygląda praca z uczniem zdolnym lub mającym trudności w nauce?
 • Na czym polega różnica pomiędzy konspektem a scenariuszem?
 • Jaki jest Pani/Pana wkład w realizację programu wychowawczego i ścieżki edukacyjnej placówki?
 • Jakimi kryteriami kieruje się Pani/Pan wybierając podręczniki?

2. Wychowanie

Drugi typ pytań odnosi się do procesu wychowania. W trakcie egzaminu na stopień nauczyciela mianowanego można natknąć się m.in. na następujące zagadnienia:

 • Jak dąży Pani/Pan do ukształtowania wychowanka zgodnie z wizją absolwenta?
 • Na czym polega współpraca z rodzicami?
 • Proszę scharakteryzować wybraną trudną sytuację wychowawczą i sposób jej rozwiązania.
 • Jak rozwiązuje Pani/Pan konflikty powstające w grupie?
 • W jaki sposób diagnozuje Pani/Pan problemy środowiskowe w swojej placówce?
 • Jak rozwiązuje Pani/Pan problemy wychowawcze w grupie? Kogo prosi Pani/Pan o pomoc?
 • Proszę wymienić swoje zadania w zakresie realizacji programu profilaktycznego.
 • W jaki sposób kształtuje Pani/Pan u uczniów takie umiejętności, jak asertywność i empatia?
 • Jakie narzędzia badawcze można wykorzystać do zdiagnozowania problemu wychowawczego?
 • Proszę wymienić walory wychowawcze wycieczek.
 • W jaki sposób kształtuje Pani/Pan u uczniów umiejętność radzenia sobie w trudnych sytuacjach?

2. Dokumentacja i prawo

To najbardziej przerażająca dla większości nauczycieli kategoria pytań. Naprawdę nie ma czego się bać! Przygotuj sobie odpowiedzi na następujące zagadnienia:

 • Jakie dokumenty regulują prace szkoły?
 • W jaki sposób dokonuje się korekt w prowadzonej dokumentacji?
 • Jaki program nauczania Pani/Pan wybrał(a) i dlaczego ten, a nie inny?
 • Proszę wymienić dokumenty wewnątrzprzedszkolne i omówić jeden z nich.
 • Proszę wyjaśnić kwestię czasu pracy nauczyciela zatrudnionego w pełnym wymiarze.
 • Kto powołuje dyrektora placówki? Jakie są jego prawa i obowiązki?
 • Jak długo trwa rok szkolny?
 • Na jakiej podstawie nawiązuje się stosunek pracy z nauczycielem np. kontraktowym?
 • Jakie warunki muszą być spełnione, aby możliwe było nawiązanie stosunku pracy z nauczycielem mianowanym i dyplomowanym na podstawie mianowania?
 • Kto powołuje komisję na egzamin dla nauczycieli ubiegających się o stopień nauczyciela mianowanego?
 • Ile wynosi tygodniowy czas pracy nauczyciela?
 • Jakie korzyści płyną z uzyskania stopnia nauczyciela mianowanego?
 • Jakie przepisy określają obowiązki nauczyciela? Proszę wymienić prawa i obowiązki nauczyciela.
 • Jakie są cele ewaluacji?
 • Proszę wymienić akty prawne regulujące pracę w oświacie. Jaki dokument reguluje procedury awansu zawodowego nauczycieli?
 • Jakie są różnice w wymaganiach na nauczyciela mianowanego i dyplomowanego?
 • Proszę omówić procedurę, jaka może wystąpić w przypadku braku akceptacji komisji egzaminacyjnej.
 • Jak nazywa się organ prowadzący Pani/Pana placówkę?
 • W jaki sposób wykorzystuje Pani/Pan wiedzę zdobytą podczas analizowania dokumentów dotyczących systemu oświaty?

4. Doskonalenie własnej pracy

W tej kategorii zebraliśmy pytania dotyczące procesu doskonalenia zawodowego. Czego możemy się spodziewać?

 • Jakie znaczenie ma doskonalenie nauczyciela, jakie zna Pani/Pan formy doskonalenia zawodowego?
 • Jak podjęte przez Panią/Pana doskonalenie zawodowe wpłynęło na podnoszenie jakości pracy szkoły?
 • Jakie są Pani/Pana działania na rzecz placówki wynikające z jej planu pracy?
 • W jaki sposób, oprócz gromadzenia informacji (np. Internet, encyklopedia multimedialna) wykorzystujesz Pani/Pan technologię komputerową w swojej pracy?
 • Jakie działania z zakresu doskonalenia własnego warsztatu pracy uważa Pani/Pan za najbardziej istotne i dlaczego?
 • Jakie zna Pani/Pan metody stymulowania wyobraźni i myślenia twórczego? Proszę odnieść się do wybranej literatury.
 • Proszę wskazać instytucje, z którymi współpracuje Pani/Pan w zakresie realizacji zadań opiekuńczych i podać przykłady współpracy.
 • Na czym polegała współpraca Pani/Pana z opiekunem stażu?
 • Realizacja którego zadania ujętego w planie rozwoju zawodowego sprawiło Pani/Panu kłopoty i jak sobie Pani/Pan poradził(a)?
 • W jaki sposób przygotowuje się Pani/Pan do spotkań z rodzicami? Co wpływa na jakość współpracy z rodzicami?
 • Jakie cechy dobrego nauczyciela są Pani/Panu najbliższe?

Oczywiście ten zbiór pytań można by uzupełnić jeszcze o wiele kategorii. Mamy jednak nadzieję, że przedstawiony spis przyda się w trakcie przygotowań do awansu. Powodzenia!

____

Czy wiesz, że po reformie edukacji w Polsce nauczyciel mianowany może liczyć na wynagrodzenie od 2160 do 2824 zł? Ta kwota jest uzależniona m.in. od posiadanego wykształcenia.  Tymczasem dooplacenia.pl skutecznie informuje rodziców o opłatach za żłobki i przedszkola oraz dyskretnie przypomina im o przeterminowanych płatnościach. 

Zobacz, dlaczego potrzebujesz dooplacenia.pl w swoim przedszkolu.