Kompendium wiedzy o urlopach wypoczynkowych nauczycieli przedszkola i opiekunów w żłobku. Co musisz wiedzieć?

Sezon urlopowy zbliża się wielkimi krokami. Niezależnie od stażu pracy i wykształcenia Polacy czekają na urlop. Jak wskazują badania, coraz częściej wyjeżdżamy na wakacje i coraz częściej podróżujemy po Polsce zamiast wyjeżdżać za granicę. Wybierasz się na urlop? A może dopiero rozpoczęłaś/rozpocząłeś pracę w zawodzie nauczyciela przedszkola lub opiekuna w żłobku i chcesz wiedzieć, jak zaplanować sobie wolny czas? Zebraliśmy w pigułce najważniejsze przepisy, które mogą Cię zainteresować.

Forma Zatrudnienia: Kodeks Pracy czy Karta Nauczyciela?

Pierwszym i zdecydowanie najważniejszym pytaniem, na które trzeba sobie odpowiedzieć w przypadku zatrudnienia w placówkach dla najmłodszych jest forma zatrudnienia. Jak wiadomo, mamy tutaj dwie możliwości:

 • zatrudnienie na podstawie Karty Nauczyciela,
 • zatrudnienie na podstawie Kodeksu Pracy.

Ustawy te regulują sposób zatrudniania nauczycieli i innych pracowników pedagogicznych. Wyraźnie wskazują również na ilość dni wolnych od pracy i sposób korzystania z urlopu wypoczynkowego.

Zatrudnienie na podstawie Karty Nauczyciela                

Zajrzyjmy zatem najpierw do Karty Nauczyciela. Najważniejsze informacje dotyczące urlopu wypoczynkowego, które można tam znaleźć to:

 • łączna ilość dni urlopu w ciągu roku to 35 dni – „Nauczycielom zatrudnionym w szkołach, w których nie są przewidziane ferie szkolne, przysługuje prawo do urlopu wypoczynkowego w wymiarze 35 dni roboczych w czasie ustalonym w planie urlopów” (art. 64 ust. 3 Ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz. U. z 2018 r., poz. 967)),
 • nauczycielowi przysługuje 4 dni urlopu na żądanie, z którego może skorzystać w wybranym przez siebie terminie – jeśli jest to placówka nieferyjna,
 • korzystanie z pozostałych 31 dni urlopu wypoczynkowego również jest uzależnione od rodzaju placówki. Jeśli jest to przedszkole nieferyjne, czyli pracujące także w okresie ferii zimowych i wakacji to urlop jest udzielany w porozumieniu z dyrekcją. W przedszkolach, które są zamknięte w okresie ferii zimowych i wakacji nauczyciele korzystają z urlopów w tym terminie – „Nauczycielowi zatrudnionemu w szkole, w której w organizacji pracy przewidziano ferie szkolne, przysługuje urlop wypoczynkowy w wymiarze odpowiadającym okresowi ferii i w czasie ich trwania.” (art. 64 ust.1 KN),
 • warto pamiętać, że nauczyciel, który został zatrudniony na okres krótszy niż 10 miesięcy w roku szkolnym korzysta z urlopu w wymiarze proporcjonalnym do czasu pracy (art. 64 ust. 5 KN),
 • nauczycielowi zatrudnionemu na podstawie Karty Nauczyciela w placówce feryjnej przysługuje urlop wypoczynkowy w okresie innym niż ferie zimowe i wakacje wyłącznie wtedy, gdy wykorzystuje on zaległy urlop (np. dni wolne, z których nie mógł skorzystać w związku z przebywaniem na urlopie macierzyńskim).

Zatrudnienie na podstawie Kodeksu Pracy

Ustawa z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks Pracy (Dz. U. z 2018r. poz. 917) ma zastosowanie nie tylko w sprawach nieuregulowanych przez Kartę Nauczyciela. Na podstawie tej Ustawy są zatrudniani pracownicy, którzy nie korzystają z Karty Nauczyciela np. ze względu na zbyt krótki staż pracy, aby uzyskać stopień nauczyciela kontraktowego.  Co interesującego dla pracownika, który chce udać się na urlop (i dla pracodawcy) możemy znaleźć w Kodeksie Pracy?

 • Termin urlopu jest ustalany z pracodawcą. Kodeks Pracy reguluje to w następujący sposób: „Pracodawca jest obowiązany udzielić pracownikowi urlopu w tym roku kalendarzowym, w którym pracownik uzyskał do niego prawo” (art. 161). Warto zwrócić uwagę na zapis: „Przesunięcie terminu urlopu jest także dopuszczalne z powodu szczególnych potrzeb pracodawcy, jeżeli nieobecność pracownika spowodowałaby poważne zakłócenia toku pracy” (art. 164, § 2). Wynika z niego, że uzyskanie zgody na urlop może być uzależnione np. organizacją pracy przedszkola;
 • wymiar urlopu wypoczynkowego zależy od stażu pracy pracownika i wynosi 20 lub 26 dni (w przypadku, gdy pracownik posiada staż pracy dłuższy niż 10 lat (art. 154. § 1). Wymiar urlopu dla pracownika zatrudnionego w niepełnym wymiarze czasu pracy ustala się proporcjonalnie do czasu pracy. Podobnie wygląda ta kwestia w przypadku nowo zatrudnionych: „Pracownik podejmujący pracę po raz pierwszy, w roku kalendarzowym, w którym podjął pracę, uzyskuje prawo do urlopu z upływem każdego miesiąca pracy, w wymiarze 1/12 wymiaru urlopu przysługującego mu po przepracowaniu roku” (art. 153, § 1).

A co ze świadczeniami urlopowymi i ekwiwalentem za niewykorzystany urlop?

Ta kwestia zainteresuje najbardziej te osoby, które z różnych powodów nie mogły skorzystać z urlopu wypoczynkowego. Może wynikać to m.in. z organizacji czasu pracy lub innego rodzaju urlopu (np. macierzyńskiego). Jeśli to możliwe, zaległy urlop należy wykorzystać. Jeśli nie ma takiej możliwości – wtedy konieczne jest wypłacenie ekwiwalentu.

 • Do wypłacenia ekwiwalentu za niewykorzystany urlop pracodawcę zmusza wygaśnięcie lub rozwiązanie umowy z pracownikiem. Wysokość ekwiwalentu jest naliczana proporcjonalnie do czasu pracy.
 • Podobnie kwestia ta wygląda w przypadku świadczeń urlopowych. Aby je uzyskać, trzeba przebywać na urlopie przez czas nie krótszy niż 14 dni. Kodeks pracy reguluje to poprzez następujące zapisy: „Na wniosek pracownika urlop może być podzielony na części. W takim jednak przypadku co najmniej jedna część wypoczynku powinna trwać nie mniej niż 14 kolejnych dni kalendarzowych.” (art. 162). Pamiętajmy również, że „ pracownik nie może zrzec się prawa do urlopu” (art. 152, § 2).

___

Czy wiesz, że wg  raportu „Zagraniczne wakacje Polaków” stworzonego przez Polską Izbę Turystyki wolimy jeździć na wakacje na krócej, ale częściej? Dwutygodniowy wyjazd w szczycie sezonu turystycznego planuje mniej niż co piąta rodzina. Tymczasem dooplacenia.pl informuje rodziców o opłatach za żłobki i przedszkola oraz dyskretnie przypomina o przeterminowanych płatnościach.

 

Zobacz, dlaczego potrzebujesz dooplacenia.pl w swoim przedszkolu.