Jak oceniać pracę nauczycieli ? Wskaźniki oceny pracy nauczyciela dla każdego stopnia awansu zawodowego

Jak oceniana jest praca nauczyciela przedszkola? W dzisiejszym artykule rozwiewamy wątpliwości i krok po kroku analizujemy materiały do ewentualnego wykorzystania przez dyrektorów przy opracowywaniu regulaminu określającego wskaźniki oceny pracy nauczyciela.

Ocena pracy nauczyciela – o co chodzi?

Nauczyciele są poddawani wielu ocenom. Jedną z nich jest ocena dokonywana przez dyrektora placówki. Szczegółowe zasady kryteriów oceniania nauczycieli określa Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 29 maja 2018 r. w sprawie szczegółowych kryteriów i trybu dokonywania oceny pracy nauczycieli, zakresu informacji zawartych w karcie oceny pracy, składu i sposobu powoływania zespołu oceniającego oraz trybu postępowania odwoławczego (Dz. U. 2018, poz. 1133) – link tutaj. Dyrektor placówki ustala regulamin oceny pracy nauczyciela na podstawie Karty Nauczyciela – wspomina o tym art. 6a ust. 14 ustawy Karta Nauczyciela: „Dyrektor szkoły, po zasięgnięciu opinii rady pedagogicznej oraz zakładowych organizacji związkowych będących jednostkami organizacyjnymi organizacji związkowych reprezentatywnych w rozumieniu ustawy z dnia 24 lipca 2015 r. o Radzie Dialogu Społecznego i innych instytucjach dialogu społecznego (Dz. U. poz. 1240 oraz z 2017 r. poz. 2371) albo jednostkami organizacyjnymi organizacji związkowych wchodzących w skład organizacji związkowych reprezentatywnych w rozumieniu ustawy z dnia 24 lipca 2015 r. o Radzie Dialogu Społecznego i innych instytucjach dialogu społecznego, zrzeszających nauczycieli, które przedstawiły dyrektorowi szkoły informację, o której mowa w art. 251 ust. 2 ustawy z dnia 23 maja 1991 r. o związkach zawodowych, ustala regulamin określający wskaźniki oceny pracy nauczycieli, odnoszące się do poziomu spełniania poszczególnych kryteriów oceny pracy nauczycieli na poszczególnych stopniach awansu zawodowego oraz uwzględniające specyfikę pracy w danej szkole”.

Jaką ocenę może otrzymać nauczyciel?

„W przypadku ustalenia poziomu spełniania kryteriów oceny pracy na poziomie:

1) 95% i powyżej – nauczyciel otrzymuje ocenę wyróżniającą;

2) 80% i powyżej – nauczyciel otrzymuje ocenę bardzo dobrą;

3) 55% i powyżej – nauczyciel otrzymuje ocenę dobrą;

4) poniżej 55% – nauczyciel otrzymuje ocenę negatywną”. (§ 6 ust.1  Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 29 maja 2018 r.)

Przyjrzyjmy się zatem, jakie wskaźniki oceny pracy nauczyciela wpływają na końcowy werdykt dla każdego stopnia awansu zawodowego nauczyciela.

Propozycje ministerstwa ułatwiające przygotowanie przez dyrektorów regulaminu oceny pracy nauczyciela

Na stronie internetowej Ministerstwa Edukacji Narodowej pojawiły się przykładowe wytyczne do wykorzystania przez dyrektorów placówek edukacyjnych. Odpowiedni plik ze wskaźnikami oceny pracy przygotowano także w odniesieniu do nauczycieli wychowania przedszkolnego. Jakie przykładowe wskaźniki pracy znajdziemy w tym dokumencie?

Nauczyciel stażysta

Oto lista wybranych wskaźników, pod względem których oceniana jest praca nauczyciela stażysty:

 • znajomość podstawy programowej wychowania przedszkolnego,
 • planowanie i organizacja procesu dydaktyczno – wychowawczego,
 • stosowanie procedur, które obowiązują w przedszkolu,
 • kierowanie się dobrem dzieci, wdrażanie działań profilaktycznych i promujących zdrowie,
 • wspieranie i motywowanie podopiecznych przedszkola, kształtowanie ich podstawy,
 • informowanie rodziców o rozwoju dziecka i nawiązywanie współpracę przedszkola z rodzicami.

Nauczyciel kontraktowy

Kolejny stopień awansu – wyższe oczekiwania dyrekcji. Wśród przykładowych wskaźników oceny pracy Ministerstwa Edukacji Narodowej można znaleźć m.in.:

 • rozpoznawanie potrzeb edukacyjnych i możliwości grupy,
 • ewaluację własnej pracy,
 • indywidualizowanie pracy z uczniem,
 • wykorzystanie w praktyce wiedzy i umiejętności nabytych w trakcie doskonalenia zawodowego,
 • współpraca ze środowiskami lokalnymi.

Nauczyciel mianowany

W przypadku nauczyciela mianowanego wskaźnikami pracy mogą być:

 • realizacja innowacji,
 • wdrażanie i realizacja projektów zewnętrznych,
 • monitorowanie osiągnięć dziecka,
 • planowanie i organizacja zajęć otwartych dla innych nauczycieli lub rodziców,
 • realizacja innych zadań powierzonych przez dyrektora, np. funkcja opiekuna stażu.

Nauczyciel dyplomowany

Nauczyciel dyplomowany jest oceniany także pod kątem:

 • monitorowania swoich postępów w pracy dydaktycznej, wychowawczej i opiekuńczej,
 • wyciągania wniosków z podejmowanych działań,
 • realizacji działań we współpracy z podmiotami zewnętrznymi,
 • opracowania innowacji, autorskiej publikacji z zakresu oświaty, współpracy z komisjami egzaminacyjnymi lub ewaluacji działań wynikających z pełnienia danej funkcji.

 

Spełnienie wszystkich kryteriów określonych przez dyrektora w regulaminie jest oceniane na zasadzie przyznawania punktów. Suma uzyskanych punktów jest następnie przeliczana na procenty w stosunku do maksymalnej liczby punktów do zdobycia. Ciekawi Cię, jakie dodatkowe wskaźniki oceny pracy nauczyciela zawiera materiał na stronie Ministerstwa Edukacji Narodowej? Kompletną propozycję materiału wyjściowego do przygotowania regulaminu określającego wskaźniki oceny pracy nauczyciela można znaleźć pod tym linkiem.

Tak wygląda kwestia ocen pracy nauczyciela na chwilę obecną. Bardzo możliwe, że od stycznia 2019 r. wiele się zmieni – minister A. Zalewska zapowiada, że w obowiązującym rozporządzeniu zostaną naniesione zmiany. Wprowadzona poprawka ma na celu sprecyzowanie wskaźników oceny pracy nauczyciela przez resort edukacji a nie – jak dotychczas – przez dyrekcję placówki, która ustanawia regulamin.

___

Czy wiesz, że aby podjąć pracę nauczyciela w Wielkiej Brytanii trzeba posiadać tzw. Qualified Teacher Status? To dokument wydawany dożywotnio przez General Teacher Council, który potwierdza kwalifikacje i znajomość standardów w angielskim systemie edukacji. Tymczasem dooplacenia.pl skutecznie poinformuje rodzicom o opłatach za żłobki i przedszkola oraz dyskretnie przypomni im o przeterminowanych płatnościach.

Zobacz, dlaczego potrzebujesz dooplacenia.pl w swoim przedszkolu.