Nauczyciel stażysta w przedszkolu – część 2. Plan rozwoju zawodowego, sprawozdanie i… wielkie zmiany.

W pierwszej części artykułu na temat awansu zawodowego na stopień nauczyciela kontraktowego przybliżyliśmy pokrótce najważniejsze informacje o przebiegu stażu. Przypomnieliśmy również, w jakich aktach prawnych szukać odpowiedzi na najważniejsze pytania nauczyciela – stażysty. Dzisiaj pokazujemy, co powinien zawierać plan rozwoju zawodowego i wspominamy o najnowszych zmianach dotyczących awansu!

Jak wygląda plan rozwoju zawodowego nauczyciela stażysty?

Podstawowym dokumentem nauczyciela, który ubiega się o awans na stopień nauczyciela kontraktowego jest plan rozwoju zawodowego i sprawozdanie. Zacznijmy od planu rozwoju zawodowego. Jak go napisać? Jeśli Ty także zastanawiasz się nad odpowiedzią na to pytanie, mamy kilka cennych wskazówek:

  • plan rozwoju zawodowego jest podzielony na kilka sekcji – pierwszą z nich są dane osobowe: informacje o nauczycielu – stażyście takie, jak np. imię i nazwisko, zajmowane stanowisko i adres szkoły. To także informacje o wykształceniu – np. tytuły prac magisterskich i licencjackich. Druga sekcja to konkretne dane o stażu: data rozpoczęcia, przewidywana data zakończenia, długość stażu oraz dane opiekuna stażu.
  • Kolejną kategorią są cele stażu, które najczęściej są pokrótce przedstawione w punktach a następnie zestawione w formie tabelarycznej w postaci poszczególnych zadań do wykonania. Warto wspomnieć tu o celu głównym, jakim jest uzyskanie stopnia awansu nauczyciela kontraktowego, jak i o celach szczegółowych – np. umiejętność prowadzenia zajęć w sposób zapewniający właściwą realizację statutowych zadań szkoły, w tym podstawy programowej. Wymieniając cele szczegółowe warto powołać się na wspomniane już przez nas Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 26 lipca 2018r. w sprawie uzyskania stopni awansu zawodowego przez nauczycieli (Dz. U. z 2018r., poz.1574). Cele szczegółowe i tytuły kolejnych tabel mogą stanowić cytaty z §6 tegoż rozporządzenia.
  • Co powinna zawierać tabela opisująca sposób realizacji celu szczegółowego, jakim jest np. znajomość przepisów prawa dotyczących organizacji, zadań i zasad funkcjonowania szkoły? Oprócz konkretnych zadań do wykonania w ramach stażu w formie tabelarycznej pojawiają się też informacje o sposobie i terminie realizacji. Ważnym elementem poszczególnych zadań do wykonania jest również sposób dokumentacji. Przykład? Zadaniem do wykonania może być w tym kontekście m.in. poznanie zasad funkcjonowania szkoły. Formą realizacji – zapoznanie z dokumentami szkoły (np. statut, regulamin itd.). Dokumentacją, która potwierdzi poznanie zasad funkcjonowania szkoły może być tutaj notatka. Czas na poznanie dokumentów szkoły to najczęściej wrzesień danego roku szkolnego, w przeciwieństwie od realizacji np. §6 ust. 2. pkt 2 Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 26 lipca 2018r. („umiejętność prowadzenia  zajęć w sposób zapewniający właściwą realizację statutowych zadań szkoły, w szczególności realizację podstawy programowej”). W tym przypadku zadaniem do wykonania jest m.in. poszerzanie wiedzy zawodowej, co można wykonać poprzez uczestnictwo w szkoleniach itp. Czas realizacji w tej sytuacji będzie wydłużony – w tabelkę można wpisać wtedy, że czas realizacji to cały okres stażu.

Kolejnym dokumentem, do którego napisania zobligowany jest nauczyciel ubiegający się o awans na stopień nauczyciela kontraktowego  jest sprawozdanie ze stażu. Jak je napisać? Ogólna recepta brzmi: tak, jak plan rozwoju. O co tutaj chodzi? Przede wszystkim o konsekwencję. Konstruując plan rozwoju zawodowego w oparciu o 8 wymagań niezbędnych określonych w §6 ust. 2. Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 26 lipca 2018r. w sprawie uzyskania stopni awansu zawodowego przez nauczycieli (Dz. U. z 2018r., poz.1574) pamiętajmy o tym także tworząc sprawozdanie. O wiele łatwiej i przejrzyściej będzie wyglądało sprawozdanie, w którym poszczególne zadania do wykonania w ramach stażu pojawiają się w tej samej kolejności, co w planie rozwoju zawodowego. A co w sytuacji, gdy plan rozwoju zawodowego został napisany w oparciu o rozporządzenie z 2013r? W tym przypadku sprawozdanie również odnosi się do planu rozwoju zawodowego.

Najważniejsze zmiany dotyczące awansu zawodowego

Nadal słychać echo burzliwych dyskusji na temat awansu zawodowego nauczycieli. Nic dziwnego – niektóre zmiany znacząco zmieniły proces przebiegu stażu. Dotyczy to już pierwszego stopnia awansu zawodowego nauczycieli. Przypomnijmy sobie zatem najważniejsze zmiany, które w związku z ostatnimi zmianami w prawie zaczęły obowiązywać z dniem 1.09.2018r.:

  • długość stażu w przypadku ubiegania się o stopień nauczyciela kontraktowego wynosi rok i 9 miesięcy – Przed zmianami nauczyciel stażysta ubiegający się o awans zawodowy odbywał staż przez 9 miesięcy. Ścieżka awansu została w tym przypadku wydłużona i obecnie staż wynosi prawie dwa lata. Czym spowodowana była ta zmiana? Ustawodawcy powołują się na fakt, że przez okres 9 miesięcy trudno wypracować dorobek zawodowy.
  • wydłużyła się długość ścieżki awansu zawodowego – nie tylko poprzez wydłużenie stażu nauczyciela ubiegającego się o awans na stopień nauczyciela kontraktowego. Ustawodawca przewiduje dłuższą przerwę pomiędzy kolejnymi stopniami awansu. Np. nauczyciel, który chce ubiegać się o awans na stopień nauczyciela mianowanego musi posiadać 2-letni staż pracy od momentu uzyskania stopnia nauczyciela kontraktowego… Dopiero przy spełnieniu takiego warunku można rozpocząć kolejny staż, potrzebny do uzyskania kolejnego stopnia w nauczycielskiej „drabince kariery”.
  • egzamin zamiast rozmowy? dotąd pierwszy stopień awansu zawodowego nauczycieli, czyli stopień nauczyciela kontraktowego można było otrzymać na podstawie pozytywnie ocenionego przebiegu rozmowy z kandydatem. Od 1 września 2018r. wygląda to troszkę inaczej. We wspomnianym Rozporządzeniu Ministra Edukacji Narodowej z dnia 26 lipca 2018r. w sprawie uzyskania stopni awansu zawodowego przez nauczycieli (Dz. U. z 2018r., poz.1574) możemy przeczytać: „Komisja egzaminacyjna zapoznaje się z oceną pracy nauczyciela i sprawozdaniem z realizacji planu rozwoju zawodowego oraz przeprowadza egzamin, podczas którego nauczyciel: 1) prezentuje dorobek zawodowy; 2) prezentuje swoją wiedzę i umiejętności, w szczególności przez: a) zaproponowanie rozwiązania wskazanego przez komisję problemu związanego z wykonywaną pracą, z uwzględnieniem praktyki szkolnej, aktualnej wiedzy i przepisów prawa, b) wykonanie zadania z użyciem narzędzi multimedialnych; 3) odpowiada na pytania członków komisji dotyczące wymagań niezbędnych do uzyskania stopnia nauczyciela kontraktowego albo stopnia nauczyciela mianowanego.” (§12, ust. 1).

___

Czy wiesz, że w Indonezji w każdy poniedziałek dzieci w szkole obchodzą święto flagi narodowej? Obchody trwają przez godzinę a dopiero później zaczynają się lekcje. Tymczasem dooplacenia.pl skutecznie poinformuje rodzicom o opłatach za żłobki i przedszkola oraz dyskretnie przypomni im o przeterminowanych płatnościach.

Zobacz, dlaczego potrzebujesz dooplacenia.pl w swoim przedszkolu.