Nauczyciel stażysta w przedszkolu. Co trzeba wiedzieć o przebiegu stażu, planie awansu zawodowego i dokumentacji?

Kwestie awansu zawodowego interesują nie tylko świeżo upieczonych absolwentów uczelni pedagogicznych i osób rozpoczynających swoją pracę w zawodzie nauczyciela. To bardzo ważne zagadnienie także dla osób, które z jakichś przyczyn musiały przerwać pracę w zawodzie i wracają po długiej przerwie. Informacje o awansie przydadzą się także prowadzącym placówkę. Dzisiaj przedstawiamy najważniejsze informacje na temat pierwszego etapu awansu zawodowego nauczycieli: awansu nauczyciela stażysty na stopień nauczyciela kontraktowego!

Najważniejsze informacje o awansie zawodowym nauczyciela stażysty

Gdzie szukać obowiązujących przepisów odnoszących się do awansu zawodowego nauczyciela stażysty? Przede wszystkim są to dwie ustawy:

  • Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz. U. z 2018r., poz. 967) – link: tutaj.
  • Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz. U. z 2017r., poz. 2203) – link: tutaj.

Warto jeszcze zajrzeć do Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 26 lipca 2018r. w sprawie uzyskania stopni awansu zawodowego przez nauczycieli (Dz. U. z 2018r., poz.1574) – link: tutaj.

O czym powinien wiedzieć każdy nauczyciel stażysta przed rozpoczęciem starań o uzyskanie stopnia nauczyciela kontraktowego?

  • Nauczyciel stażysta rozpoczyna staż bez składania wniosku do dyrektora szkoły (w przeciwieństwie do nauczycieli starających się o uzyskanie wyższych stopni awansu zawodowego niż nauczyciel kontraktowy). Stopień nauczyciela stażysty otrzymuje się z dniem nawiązania stosunku pracy w szkole – (art. 9a ust. 2 oraz art. 9d. ust. 1 ustawy Karta Nauczyciela);
  • W trakcie odbywania stażu nauczyciel realizuje plan rozwoju zawodowego, który zatwierdza dyrektor. Zgodnie z rozporządzeniem należy go przedstawić dyrektorowi w terminie 20 dni od rozpoczęcia pracy w szkole. Jeśli dyrektor nie zaakceptuje planu rozwoju zawodowego, nauczyciel jest zobowiązany do poprawienia go zgodnie z zaleceniami dyrekcji.
  • Każdemu nauczycielowi stażyście w trakcie stażu przydzielany jest opiekun. Jest to nauczyciel mianowany lub dyplomowany. Ustawodawca wspomina, że w przedszkolach opiekunem stażu może być również nauczyciel, który zajmuje stanowisko kierownicze (art.9c ust. 4 KN). Zadania opiekuna stażu to m.in.: współpraca z nauczycielem stażystą i wspieranie go w procesie wdrażania do pracy w zawodzie, inspirowanie i zachęcanie nauczyciela odbywającego staż do podejmowania wyzwań zawodowych czy obserwowanie zajęć prowadzonych przez nauczyciela stażystę (§5 ust. 1 Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 26 lipca 2018r. w sprawie uzyskania stopni awansu zawodowego przez nauczycieli);
  • Aby otrzymać awans, nauczyciel stażysta musi zostać oceniony „co najmniej dobrą oceną pracy”. To jeszcze nie koniec – dodatkowo trzeba będzie zdać egzamin przed komisją egzaminacyjną powołaną przez dyrektora szkoły ( art. 9b ust.1 pkt KN ). W jej skład wchodzą m.in.: dyrektor lub wicedyrektor, przedstawiciele organu prowadzącego i organu sprawującego nadzór pedagogiczny, eksperci oraz opiekun (art. 9g ust.1 KN).
  • Awans na stopień nauczyciela kontraktowego nadaje dyrektor szkoły (art. 9b ust. 4 pkt 1 KN);
  • Staż nauczyciela jest bezpośrednio związany z realizacją planu rozwoju zawodowego. Dodatkowo, „w trakcie stażu dyrektor szkoły obserwuje i omawia z nauczycielem co najmniej jedne prowadzone przez niego zajęcia” (§4 ust. 2 Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 26 lipca 2018r. w sprawie uzyskania stopni awansu zawodowego przez nauczycieli)
  • Staż kończy się złożeniem sprawozdania z realizacji planu przez nauczyciela (art. 9c pkt. 3 KN). Jakie informacje powinien gromadzić nauczyciel – stażysta w trakcie stażu? Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 26 lipca 2018r. wskazuje, że aby uzyskać stopień nauczyciela kontraktowego należy m.in. znać przepisy prawa dotyczące organizacji, zasad funkcjonowania szkoły, posiadać umiejętności w zakresie zastosowania w praktyce wiedzy z zakresu psychologii, pedagogiki i dydaktyki czy indywidualizacji nauczania (§6 ust. 2 Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 26 lipca 2018r. w sprawie uzyskania stopni awansu zawodowego przez nauczycieli).

Z drugiej części tego artykułu dowiesz się więcej na temat najważniejszych dokumentów, jakie musi przygotować nauczyciel ubiegający się o awans na stopień nauczyciela kontraktowego.

___

Czy wiesz, że za najmłodszego nauczyciela uważany jest Aman Rehman, który zaczął wykładać w wieku 8 lat? Tymczasem dooplacenia.pl skutecznie poinformuje rodzicom o opłatach za żłobki i przedszkola oraz dyskretnie przypomni im o przeterminowanych płatnościach.

Zobacz, dlaczego potrzebujesz dooplacenia.pl w swoim przedszkolu.