Najważniejsze kompetencje rady pedagogicznej w przedszkolu.

Rada pedagogiczna to jeden z najważniejszych organów w przedszkolu. Podobnie, jak w szkołach różnego stopnia, również w placówce dla najmłodszych kolegialny zespół nauczycieli ma do wykonania sprecyzowane zadania. Jakie są najważniejsze kompetencje rady pedagogicznej w przedszkolu? Gdzie ich szukać?

Organ kolegialny, czyli jaki? W skrócie o radzie pedagogicznej

Rada pedagogiczna to organ kolegialny – z takim skrótowym opisem rady pedagogicznej najczęściej możemy się spotkać. Co to oznacza? Samo słowo collegium pochodzące z łaciny oznacza grupę równouprawnionych osób. W języku prawa organ kolegialny to grupa osób, które wspólnie podejmują decyzje i wspólnie ponoszą za nie odpowiedzialność. W takim organie decyzje zapadają w drodze większości głosów. W skład rady pedagogicznej w przedszkolu wchodzą nauczyciele, którzy realizują podstawę programową w placówce. Oczywiście, rada pedagogiczna ma przewodniczącego – tą funkcję w przedszkolach sprawuje dyrektor. Za co odpowiada dyrektor ? Do głównych obowiązków przewodniczącego rady pedagogicznej w przedszkolu trzeba zaliczyć:

 • informowanie wszystkich członków rady pedagogicznej o terminach i porządku spotkań,
 • przewodniczy spotkaniom rady,
 • wstrzymuje wprowadzanie uchwał rady pedagogicznej, które nie są zgodne z prawem i informuje o tym fakcie organ nadzorujący i organ prowadzący.

Gdzie szukać szczegółowych informacji o radzie pedagogicznej w przedszkolu?

Głównym źródłem wiedzy na temat funkcjonowania rady pedagogicznej w konkretnym przedszkolu jest statut. To właśnie w statucie placówki umieszczone są nie tylko najważniejsze kompetencje rady pedagogicznej w przedszkolu, ale i szereg innych informacji – np. tryb zwoływania posiedzeń rady pedagogicznej czy o możliwości uczestniczenia w spotkaniach rady pedagogicznej innych osób (tzw. głosów doradczych – osób zaproszonych na posiedzenie rady pedagogicznej przez dyrektora przedszkola lub na wniosek członków rady. Zaproszone osoby mogą pomóc m.in. w wydaniu opinii, jeśli np. należą do organizacji posiadających w statucie działalność opiekuńczo – wychowawczą).

Najważniejsze kompetencje rady pedagogicznej w przedszkolu

Kompetencje rady pedagogicznej w przedszkolu możemy podzielić na kompetencje stanowiące i kompetencje opiniujące. Oczywiście, rada pedagogiczna może mieć dodatkowe uprawniania wynikające z wewnętrznych ustaleń placówki, które są obecne w statucie. Przyjrzyjmy się bliżej najważniejszym zadaniom tego organu przedszkola.

Kompetencje stanowiące to obowiązki rady pedagogicznej, które skutkują podjęciem uchwały bądź  zapadnięciem jakiejś decyzji. Do kompetencji stanowiących rady pedagogicznej możemy zaliczyć:

 • zatwierdzanie przez radę pedagogiczną planu pracy przedszkola na nowy rok szkolny,
 • podejmowanie uchwał w sprawie skreślenia z listy dziecka, które uczęszcza do przedszkola,
 • podejmowanie uchwał w sprawie innowacji i eksperymentów, które mają być wprowadzone do placówki,
 • uchwalanie regulaminu pracy rady pedagogicznej i statutu przedszkola + ewentualne wprowadzanie zmian do tych dokumentów,
 • ustalanie sposobu wykorzystania wyników nadzoru pedagogicznego w celu doskonalenia pracy przedszkola.

Kolejną kategorią kompetencji są kompetencje opiniujące. Rada pedagogiczna może wydawać opinie w takich kwestiach, jak:

 • propozycje dyrektora w sprawie podziału obowiązków pracowników i godzin ponadwymiarowych,
 • wnioski dyrektora dotyczące przyznania nauczycielom nagród i wyróżnień,
 • praca dyrektora – rada pedagogiczna to organ niezbędny w ustalaniu oceny pracy dyrektora,
 • organizacja pracy placówki – kompetencje rady pedagogicznej w przedszkolu to także ocena ramowego planu pracy przedszkola i innych dokumentów wpływających na sposób nauczania w placówce. Rada pedagogiczna ma m.in. wpływ na wybór programu wychowania przedszkolnego i bierze udział w tworzeniu rocznego planu pracy przedszkola.

Wspomniane kompetencje wynikają bezpośrednio z rozporządzeń Ministra Edukacji Narodowej (m.in. w sprawie warunków prowadzenia działalności innowacyjnej i eksperymentalnej przez publiczne szkoły i placówki (link)). Najważniejszym dokumentem regulującym pracę rady pedagogicznej jest jednak Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (link do obwieszczenia Marszałka Sejmu Rzeczpospolitej Polskiej wraz z tekstem ustawy).

Kompetencje opiniujące i stanowiące – to nie koniec!

Choć wspomniane już kompetencje rady pedagogicznej w przedszkolu mogą zabrać już wystarczająco dużo czasu, to jeszcze nie koniec. Często pojawiającymi się obowiązkami zespołu nauczycieli biorących udział w spotkaniach rady pedagogicznej są dodatkowo:

 • rozwiązywanie spraw wewnętrznych przedszkola – to bardzo ogólny zapis. Co się pod nim kryje? Rada pedagogiczna pomaga nauczycielom rozwiązać problemy wychowawcze czy dydaktyczne. To organ kolegialny, więc trzeba działać jako zespół – wspierać innych członków i pomóc im podjąć odpowiednie decyzje.
 • tajemnica zawodowa – członkowie rady pedagogicznej są zobligowani do zachowywania tajemnicy odnośnie spraw, o których rozmawiano podczas spotkań rady pedagogicznej. Mogłoby to naruszać dobro osobiste podopiecznych przedszkola, ich rodziców czy nauczycieli.

___

Czy wiesz, że z amerykańskich badań naukowych wynika, że dzieci, które robią notatki ręcznie zapamiętują zdecydowanie więcej niż notując w komputerze lub na tablecie? Tymczasem dooplacenia.pl informuje rodziców o opłatach za żłobki i przedszkola i dyskretnie przypomina o przeterminowanych płatnościach.

Zobacz, dlaczego potrzebujesz dooplacenia.pl w swoim przedszkolu.