Dojrzałość szkolna dziecka – sprawdź, czy Twoje dziecko jest gotowe na wyzwania szkolne!

Kiedyś nie zastanawiano się nad tym, kiedy dziecko ma iść do szkoły, po prostu dzieci do niej szły. Dzisiaj wiemy już, że nie każde dziecko jest w tym samym czasie gotowe na takie wyzwanie. Sprawdź czym jest dojrzałość szkolna i na jakiej podstawie można ją stwierdzić.

Dojrzałość szkolna – co to takiego?

Dzieci, które kończą klasy startowe, wyczekują, aż w końcu od września rozpoczną prawdziwą naukę szkolną. Nie bez przyczyny w tradycji każdej szkoły ostało się pasowanie pierwszoklasistów na uczniów. W końcu kończy się czas zabawy i dzieci wejdą w poważny świat edukacji 😉 Nie wszyscy rodzice jednak patrzą w przyszłość w tak optymistycznej perspektywie, bowiem… nie każde dziecko wykazuje gotowość do podjęcia wyzwania jakim jest edukacja w szkole podstawowej. Koniecznym, do podjęcia systematycznej nauki jest osiągnięcie przez dziecko dojrzałości szkolnej, która potwierdza, że dziecko poradzi sobie z treściami zawartymi w programie dla klas pierwszych.

Czym charakteryzuje się dojrzałość szkolna dziecka?

Dojrzałość szkolna jest stwierdzana na podstawie obserwacji, czy dziecko rozwija się w sposób prawidłowy w zakresie zdolności umysłowych, społecznych, emocjonalnych, a także rozwoju fizycznego. Jakie zatem warunki musi spełnić dziecko, aby można było powiedzieć, że osiągnęło dojrzałość szkolną?

Dojrzałość umysłowa dziecka
Dziecko dojrzałe umysłowo chętnie podejmuje wyzwania edukacyjne związane z nauką czytania, pisania i liczenia. Ciekawe jest informacji dotyczących zjawisk przyrodniczych oraz otaczającego go świata. Posiada zdolność swobodnej komunikacji oraz potrafi skoncentrować się na powierzonych mu zadaniach i poleceniach. Mowa dziecka jest poprawna pod względem gramatycznym i artykulacyjnym. Dziecko potrafi komunikować własne potrzeby i pragnienia.

Rozwój fizyczny dziecka
O dojrzałości szkolnej dziecka, w dużym stopniu decyduje jego prawidłowy rozwój fizyczny, rozumiany jako ogólny, dobry stan zdrowia. Mamy tu na myśli sprawność ruchową, prawidłowy rozwój zmysłów, odporność na zmęczenie.

Dojrzałość społeczna dziecka
Dziecko dojrzałe społecznie potrafi budować relacje, nawiązywać kontakty z rówieśnikami i dorosłymi, a także współpracować w grupie. Przestrzega zasady panujące w klasie, co wskazuje na jego zdyscyplinowanie, samodzielność oraz obowiązkowość. Rozumie proste zasady społeczne, tj. wartość pomagania innym, dobre maniery, szanowanie rzeczy innych osób. Wie, że nie można bić, ani krzywdzić innych, dlatego też stara się nie wchodzić w niepotrzebne konflikty.

Dojrzałość emocjonalna dziecka
Dziecko adekwatnie do swojego wieku wyraża własne emocje, a także potrafi je częściowo kontrolować (np. w złości nie rzuca przedmiotami i nie bije innych). Dziecko jest na ogół opanowane i dobrze współgra z grupą. Nie wybucha złością i płaczem z błahych powodów. Mimo zdarzających się niepowodzeń nie traci motywacji do podejmowania wyzwań edukacyjnych.

Jakie czynniki wpływają na dojrzałość szkolną lub jej brak?

Warto wiedzieć, że do czynników wpływających na dojrzałość szkolną dziecka można zaliczyć nie tylko jego indywidualne predyspozycje, ale także warunki zewnętrzne w jakich się wychowuje. Należą do nich:

Warunki materialne:
Wyposażenie gospodarstwa domowego, zaspokajanie podstawowych potrzeb dziecka, tj. odpowiednie odżywianie, ubiór, warunki do odpoczynku, zabawy i nauki.

Warunki kulturalne:
Mamy tutaj na myśli przede wszystkim wykształcenie rodziców, kulturę językową rodziny i zasady wychowania dzieci. Dużo zależy od tego, czy dziecko otrzymuje potrzebne wsparcie edukacyjne, jakie zainteresowanie wykazują rodzice w związku z funkcjonowaniem dziecka w domu i szkole oraz jaki jest wprowadzany system motywacyjny dziecka.

Czynniki społeczno-psychologiczne:
Mieści się w nich relacja zarówno rodziców między sobą, jak i ich stosunek do dziecka. Warunki te określają atmosferę panującą w domu, poczucie bezpieczeństwa dziecka oraz kształtowania przez rodziców jego osobowości.

Kto decyduje o dojrzałości szkolnej dziecka?

Każdy nauczyciel edukacji przedszkolnej ma obowiązek prowadzenia obserwacji pedagogicznej. Na jej podstawie będzie powinien ocenić czy dane dziecko osiągnęło już dojrzałość szkolną. Informacja ta, powinna zostać przekazana rodzicom do końca kwietnia, poprzedzając rok szkolny rozpoczęcia nauki w szkole podstawowej. Na podstawie informacji zwrotnej od nauczyciela przedszkola, a także indywidualnych obserwacji, rodzice mogą podjąć decyzję o tym, czy dziecko rozpocznie naukę w szkole podstawowej. W przypadku, gdy dziecko nie uczęszczało do przedszkola, ani do klasy startowej, dojrzałość szkolna stwierdzana jest na podstawie wyników badań przeprowadzonych w poradni psychologiczno-pedagogicznej.

W jakich przypadkach należy odroczyć rozpoczęcie nauki szkolnej?

Dzieci zazwyczaj samodzielnie dorastają do roli ucznia. Zdarza się jednak, że dziecko ma spore trudności w przystosowaniu się do warunków szkolnych. Dzieci, które nie odstępują rodziców na krok, są lękliwe, płaczliwe, nie kontrolują własnych emocji, wpadając w panikę, złość oraz są niesamodzielne mogą mieć spore trudności w odnalezieniu się w obowiązkach szkolnych.

Jeśli masz wątpliwości, czy Twoje dziecko jest gotowe do podjęcia nauki szkolnej, udaj się do poradni psychologiczno-pedagogicznej. Odpowiedni zespół specjalistów (tj. psycholog, pedagog, logopeda, terapeuta integracji sensorycznej) na podstawie właściwych testów pomoże Ci określić na jakim etapie rozwoju znajduje się Twoje dziecko i czy osiągnęło już dojrzałość szkolną.

*Jeśli chcesz dowiedzieć się więcej na temat prawidłowego rozwoju dziecka, zerknij do naszego artykułu o zaburzeniach integracji sensorycznej.

___
Czy wiesz, że w Anglii obowiązkiem szkolnym objęte są dzieci od 5. do 16. roku życia?
Tymczasem dooplacenia.pl informuje rodziców o opłatach za żłobki i przedszkola i dyskretnie przypomina o przeterminowanych płatnościach.

Zobacz, dlaczego potrzebujesz dooplacenia.pl w swojej placówce.