Rola nauczyciela w wychowaniu – w jaki sposób osoba nauczyciela wpływa na rozwój wychowanka?

Wychowanie dziecka jest procesem, za który odpowiadają nie tylko rodzice, ale również wszystkie osoby, które sprawują nad dzieckiem opiekę i troszczą się o jego edukację. Rola nauczyciela w wychowaniu dziecka ma swoje szczególne miejsce. Jak zatem jego osoba wpływa na wychowanka? W jaki sposób może kształtować jego osobowość? O tym w dzisiejszym artykule 🙂

Kim jest nauczyciel w procesie wychowania?

Osoba nauczyciela nosi na sobie dużą odpowiedzialność, ponieważ odpowiada nie tylko za proces nauczania, ale także wychowania dziecka. Odpowiedzialność ta mieści się zarówno w wymiarze zawodowym jak i etycznym. Nauczyciel powinien nie tylko właściwie prowadzić uczniów w świat wiedzy, ale również wartości – i to czasem wydaje się być najtrudniejsze. Wielu z nas zadaje sobie pytanie, czy właściwie może coś zmienić w wychowanku, kiedy on lawiruje pomiędzy dobrem, a złem. Wiedzę można przekazać – bardziej lub mniej, jednak wpojenie postaw życiowych dziecku, zachęcenie go do wyzwania podstawowych wartości wydaje się czasem procesem abstrakcyjnym.

Co wyróżnia nauczyciela na tle innych zawodów?

Często zawód nauczyciela porównywany jest do innych zawodów. I równie często nie docenia się jego wartości. Nie wchodząc w dyskusję dotyczącą płacy, liczby godzin, długich wakacji. Postarajmy się spojrzeć nieco głębiej – na istotę zawodu nauczyciela. To właśnie nauczyciel kształtuje młode umysły, serca, myśli młodego człowieka. To on wpływa na poczucie wartości wychowanka – lub jego brak. Kształtuje w nim postawę odpowiedzialności za siebie i innych – a bynajmniej powinien. Celem pracy nauczyciela NIE JEST tylko i wyłącznie zrealizowanie programu, uczenie tabliczki mnożenia i dopilnowanie liczby przeczytanych przez ucznia lektur. Celem jego działalności jest wprowadzenie go w skomplikowany świat relacji, odnalezienia się w społeczeństwie, odkrycia własnego „ja”.

Wychowanie, a osobowość nauczyciela

Rola nauczyciela w wychowaniu jest znacząca. Równie znacząca jest jego osobowość, ponieważ w pierwszej kolejności uczeń patrzy na wychowawcę jako człowieka – mniej lub bardziej przystępnego. Nie bez znaczenia Janusz Korczak podkreślał istotę postrzegania przez uczniów osoby nauczyciela. Ten, który jest lubiany – ten także jest przystępny dla małego człowieka. Dziecko widzi go jako osobę otwartą, chętną nie tylko do udzielenia pomocy, ale także do wspólnych rozmów, spędzania wolnego czasu, dzielenia się tym co dla obu stron ważne. Często słyszy się z ust nauczycieli słowa: “nie muszą mnie lubić, ważne by się uczyli”. Owszem, proces nauki jest ważny – ale ku zaskoczeniu niektórych – nie najważniejszy. Powinien uzupełniać się z procesem wychowania dziecka. Bo cóż nam z osiągnięcia celów edukacyjnych, kiedy dziecko moralnie i wewnętrznie jest rozbite? Idąc za S. Wołoszynem: “Wychowywać mogą jedynie ludzie wychowani”.

Rola nauczyciela w wychowaniu, a skuteczność wychowawcza

Rola nauczyciela w wychowaniu nie może ograniczać się jedynie do edukacji, ale także nauki umiejętnego odpowiadania na współczesne potrzeby wychowanka. W dzisiejszym świecie technologii coraz trudniej uczyć dziecko w jaki sposób budować właściwe relacje, nie tylko z dorosłymi, ale także z rówieśnikami. Skuteczność wychowawcza opiera się więc szczególnie na umiejętności budowania zdrowej, silnej, wartościowej relacji z wychowankiem. Optymizm wychowawczy, radość i otwartość na wychowanka dają mu przykład, w jaki sposób można tworzyć silne, zdrowe więzi międzyludzkie. Dziecko, które czuje się szanowane, uczy się także szacunku wobec innych. Nie ma skuteczniejszej metody, by wprowadzić dziecko w świat wiedzy, społeczeństwa i wartości, jak poprzez osobisty przykład.

Rola nauczyciela w wychowaniu, a dyscyplina i podporządkowanie wychowanka

Wydaje się, że kluczowym pytaniem jakie pojawia się wśród nauczycieli, jest to w jaki sposób przeprowadzić proces wychowania, aby dzieci okazywały nauczycielowi posłuszeństwo i były zdyscyplinowane? Należy sobie na początku uświadomić, że rola nauczyciela w wychowaniu opiera się przede wszystkim o jego autorytet. Nauczyciel, który nie jest traktowany przez uczniów na poważnie – nie osiągnie odpowiedniej dyscypliny w klasie. Nie osiągnie również odpowiedniej dyscypliny, jeśli rodzice budują w dziecku poczucie niekompetencji wychowawcy – i tutaj wkraczamy w głębszy problem. Niestety zawód nauczyciela obecnie nie cieszy się aprobatą – wręcz wielu niechętnie patrzy na tych, którzy uczą dzieci.

Wartości etyczne

Rola nauczyciela w wychowaniu w sposób szczególny opiera się o etykę pedagogiczną. Nie sposób tworzyć procesu wychowania bez przyporządkowania jej odpowiedniego znaczenia. Chcąc być dobrym nauczycielem i wychowawcą należy uwzględnić w swojej pracy wychowawczej poniższe zasady:

1. Zasadę prawdy, która uwzględnia i definiuje wartości i treści jakie nauczyciel przekazuje uczniowi i do których sam dąży w swoim życiu.

2. Zasadę dobra wychowanka, która związana jest z poczuciem odpowiedzialności za dzieci.

3. Zasadę dobrego przykładu, czyli najkrócej ujmując życia w zgodzie z przekazywanymi wartościami, praktykowanie ich w codzienności.

4. Zasadę projekcji pedagogicznej, kiedy nauczyciel potrafi spojrzeć na wybrane kwestie dotyczące wychowania nie tylko z własnej perspektywy, ale także z perspektywy ucznia.

5. Zasadę więzi emocjonalnej, która opiera się o budowanie właściwej, zdrowej relacji z uczniem.

6. Zasadę poszanowania osobowości wychowanka, pomimo odmiennych poglądów na rzeczywistość, darzenie wychowanka głębokim szacunkiem i akceptacją.

7. Zasadę profesjonalizmu, której głównym celem jest poszukiwanie nowych rozwiązań edukacyjnych i wychowawczych, poszerzanie kompetencji, kształtowanie umiejętności niezbędnych w procesie wychowania.

Rola nauczyciela w wychowaniu – misja czy zawód?

Rola nauczyciela w wychowaniu jest znacząca. Zaraz po rodzicach i osobach najbliższych, to nauczyciel ma największy wpływ na wychowanka – jego poczucie wartości, odkrywanie potencjału, budowanie hierarchii wartości. Dlatego tym bardziej potrzeba nauczycieli, którzy będą odważnie i świadomie kształtowali proces wychowania. Specyfika tego zawodu polega na tym, że powinni go wybierać ludzie idei i czynu. Czy współcześnie jednak doceniane jest zaangażowanie wielu dobrych, rzetelnych i uczciwych ludzi pełniących ten zawód?

_ _ _
Tymczasem dooplacenia.pl informuje rodziców o opłatach za żłobki i przedszkola i dyskretnie przypomina o przeterminowanych płatnościach.

Zobacz, dlaczego potrzebujesz dooplacenia.pl w swojej placówce.