Nauczyciel stażysta 2019 – co powinieneś wiedzieć o pierwszym stopniu awansu zawodowego?

Co powinieneś wiedzieć jako nauczyciel stażysta? W dzisiejszym artykule opiszemy dokładnie, co należy do obowiązków nauczyciela, który rozpoczyna lub kończy staż i jak wygląda realizacja pierwszego stopnia awansu zawodowego nauczyciela po uchwalonych zmianach w Karcie Nauczyciela.

Czas trwania stażu nauczycielskiego skrócony

Jak się okazuje, nie dla wszystkich jest dobrą wiadomością fakt, że staż nauczycielski został skrócony. Z jednej strony jest to możliwość przyspieszenia uzyskania stopnia nauczyciela kontraktowego, z drugiej strony jednak nauczyciele, którzy rozpoczęli staż w roku szkolnym 2018/2019 mają pełne ręce roboty. Może to okazać się trudne, aby zrealizować plan rozwoju zawodowego przewidziany na 2 lata, a który obecnie ma trwać 12 miesięcy i kończy się już 31 sierpnia 2019 r. Prawo jednak wychodzi naprzeciw temu problemowi, ponieważ istnieje możliwość zaktualizowania projektu rozwoju zawodowego za zgodą dyrektora (§4 ust. 4 rozporządzenia MEN z 26 lipca 2018 r. w sprawie uzyskiwania stopni awansu zawodowego przez nauczycieli). Z kolei nauczyciele rozpoczynający staż w 1 września 2019 r. będą go odbywać przez 9 miesięcy.

Nauczyciel stażysta 2018/2019 – jakie są procedury ukończenia pierwszego stopnia awansu zawodowego?

Nauczyciel stażysta od momentu rozpoczęcia roku szkolnego ma 7 dni na przedłożenie sprawozdania z realizacji stażu. Opiekun stażu z kolei 7 dni od zakończenia stażu powinien przedłożyć dyrektorowi szkoły projekt oceny dorobku zawodowego nauczyciela stażysty. Szczególnie powinien uwzględnić obserwowane zajęcia oraz zaangażowanie nauczyciela w trakcie realizowania projektu zawodowego. Dyrektor szkoły w terminie 21 dni powinien przygotować ocenę dorobku zawodowego, która może być pozytywna lub negatywna. Następnie nauczyciel stażysta powinien złożyć wniosek o wszczęcie postępowania kwalifikacyjnego do 31 października w tym roku, w którym ukończył staż.

Ocena dorobku zawodowego

Kolejną zmianą przewidzianą przez Kartę Nauczyciela jest ocena dorobku zawodowego w miejsce oceny pracy. Ocena dorobku zawodowego jest ustalona w terminie 21 dni od dnia złożenia przez nauczyciela stażystę sprawozdania. Ocena dorobku zawodowego zostaje sporządzona na piśmie oraz zawiera uzasadnienie i pouczenie związane z możliwością wniesienia odwołania.

Nauczyciel stażysta, a zmiana miejsca zatrudnienia

Jeśli nauczyciel odbywający staż w okresie od dnia 1 września 2018 r. do dnia 31 sierpnia 2019 roku zmienił miejsce zatrudnienia i za okres odbywanego wcześniej stażu otrzymał co najmniej dobrą ocenę pracy, jest ona uwzględniona do oceny dorobku zawodowego nauczyciela po zakończeniu stażu.

Komisja kwalifikacyjna na stopień nauczyciela kontraktowego

Od 1 września 2019 nie będzie już egzaminu dla nauczycieli stażystów. Nowelizacja Karty Nauczyciela przewiduje powrót do komisji kwalifikacyjnej. W jej skład wejdzie:

1. Dyrektor lub wicedyrektor szkoły (jako przewodniczący komisji)
2. Przewodniczący zespołu nauczycieli. Jeśli jednak tego rodzaju zespół nie zostanie powołany w szkole w skład komisji ma obowiązek wejść nauczyciel mianowany lub dyplomowany zatrudniony w szkole. W przypadku przedszkola, szkoły lub innej placówki, w których nie są zatrudnieni nauczyciele mianowani lub dyplomowani, w skład komisji wchodzi nauczyciel kontraktowy.
3. Opiekun stażu

Dodatek dla nauczycieli „na start” – nie dla wszystkich

Ku rozczarowaniu niektórych, jak się okazuje dodatek dla nauczycieli stażystów “na start” nie obejmuje wszystkich. Nauczyciele, którzy rozpoczęli staż w roku szkolnym 2018/2019 nie mogą ubiegać się o świadczenia w wysokości 1000 zł. Dodatek przysługuje nauczycielom, którzy w bieżącym roku szkolnym rozpoczynają staż.

Nauczyciel stażysta  – otwarcie stażu nauczycielskiego

Nauczyciel rozpoczyna staż z początkiem roku szkolnego, nie później jednak niż w ciągu 14 dni od dnia rozpoczęcia zajęć. Nauczyciele zatrudnieni po tym okresie mogą rozpocząć staż dopiero w następnym roku szkolnym. Nie jest wymagane złożenie wniosku o rozpoczęcie stażu. Nauczyciel powinien jednak w terminie 20 dni od dnia rozpoczęcia zajęć przedłożyć dyrektorowi szkoły plan rozwoju zawodowego.

_ _ _
Tymczasem dooplacenia.pl informuje rodziców o opłatach za żłobki i przedszkola i dyskretnie przypomina o przeterminowanych płatnościach.

Zobacz, dlaczego potrzebujesz dooplacenia.pl w swojej placówce.