Plan rozwoju zawodowego nauczyciela – jak go napisać? Co warto w nim uwzględnić?

Z początkiem roku szkolnego nie przybywa jedynie obowiązków związanych z wychowaniem dziecka. W ramach pracy nauczyciel powinien także zadbać o ścieżkę rozwoju zawodowego. Plan rozwoju zawodowego nauczyciela jest dokumentem, który niejednemu wychowawcy spędza sen z powiek. Jak go napisać? Co w nim zawrzeć? O tym w dzisiejszym artykule.

Plan rozwoju zawodowego nauczyciela – co powinieneś wiedzieć?

Plan rozwoju zawodowego nauczyciela powinien być przygotowany w sposób przemyślany. Niestety nie należy on do tego rodzaju dokumentów, które wystarczy, aby “po prostu były złożone”. To właśnie na podstawie planu rozwoju zawodowego, nauczyciel po okresie stażu jest rozliczany z jego realizacji. Krótko mówiąc przygotowany plan rozwoju zawodowego nauczyciela powinien zawierać treści, które będą w roku szkolnym przez niego realizowane sumiennie i adekwatnie do wyznaczonych celów.

Schemat planu rozwoju zawodowego nauczyciela

Nie każdy o tym wie, ale tak naprawdę nie ma konkretnego schematu planu rozwoju zawodowego dla nauczyciela. Każdy nauczyciel samodzielnie tworzy plan według własnej wizji, korzystając także z sugestii dyrekcji szkoły. Poniżej przedstawiamy propozycję wybranych elementów, które naszym zdaniem powinny znaleźć się w tego rodzaju dokumencie.

Dane osobowe

Dane osobowe zawieramy zaraz pod tytułem dokumentu. Należą do nich takie informacje jak: imię i nazwisko, nazwa szkoły, stanowisko oraz posiadane wykształcenie.

Staż

Drugim elementem dokumentu, jest zawarcie takich informacji jak:
– data rozpoczęcia stażu
– imię i nazwisko opiekuna stażu
– długość stażu
– planowana data ukończenia stażu 
– przerwy w okresie odbywania stażu
– data złożenia sprawozdania

Cele stażu

Plan rozwoju zawodowego nauczyciela powinien zawierać również informację o tym, jakie cele zostaną zrealizowane podczas odbywanego stażu. Cele dzielimy na dwa rodzaje: cele główne oraz cele szczegółowe. Celem głównym stażu jest uzyskanie konkretnego stopnia awansu zawodowego, np. nauczyciela kontraktowego etc.
Cele szczegółowe powinny być adekwatne do wymagań związanych z realizowanym stopniem awansu.

Wymagania niezbędne do uzyskania stopnia nauczyciela kontraktowego obejmują:

1) znajomość organizacji, zadań i zasad funkcjonowania szkoły, w której nauczyciel odbywał staż; 

2) umiejętność prowadzenia zajęć w sposób zapewniający właściwą realizację statutowych zadań szkoły, w której nauczyciel odbywał staż;

3) znajomość środowiska uczniów, ich problemów oraz umiejętność współpracy ze środowiskiem uczniów; 

4) umiejętność omawiania prowadzonych i obserwowanych zajęć. 

Wymagania niezbędne do uzyskania stopnia nauczyciela mianowanego obejmują:

1) umiejętność organizacji i doskonalenia warsztatu pracy, dokonywania ewaluacji własnych działań, a także oceniania ich skuteczności i dokonywania zmian w tych działaniach; nauczycieli, o których mowa w art. 1 ust. 1a Karty Nauczyciela – umiejętność samodzielnego opracowania indywidualnych planów pracy z dzieckiem i prowadzenia karty pobytu dziecka oraz aktywnego działania w zespole do spraw okresowej oceny sytuacji wychowanków; 

2) umiejętność uwzględniania w pracy potrzeb rozwojowych uczniów, problematyki środowiska lokalnego oraz współczesnych problemów społecznych i cywilizacyjnych;

3) umiejętność wykorzystywania w pracy technologii informacyjnej i komunikacyjnej; 

4) umiejętność zastosowania wiedzy z zakresu psychologii, pedagogiki i dydaktyki oraz ogólnych zagadnień z zakresu oświaty, pomocy społecznej lub postępowania w sprawach nieletnich w rozwiązywaniu problemów 

5) umiejętność posługiwania się przepisami dotyczącymi systemu oświaty, pomocy społecznej lub postępowania w sprawach nieletnich, w zakresie funkcjonowania szkoły, w której nauczyciel odbywał staż.  

Wymagania niezbędne do uzyskania stopnia nauczyciela dyplomowanego obejmują:

1) uzyskanie pozytywnych efektów w pracy dydaktycznej, wychowawczej lub opiekuńczej na skutek wdrożenia działań mających na celu doskonalenie pracy własnej i podniesienie jakości pracy szkoły

2) wykorzystywanie w pracy technologii informacyjnej i komunikacyjnej; 

3) umiejętność dzielenia się wiedzą i doświadczeniem z innymi nauczycielami, w tym przez prowadzenie otwartych zajęć

4) realizację co najmniej trzech z następujących zadań: 

a) opracowanie i wdrożenie programu działań edukacyjnych, wychowawczych, opiekuńczych lub innych

b) wykonywanie zadań doradcy metodycznego, egzaminatora okręgowej komisji egzaminacyjnej, eksperta komisji kwalifikacyjnej lub egzaminacyjnej dla nauczycieli ubiegających się o awans zawodowy, rzeczoznawcy do spraw programów nauczania, programów wychowania przedszkolnego, podręczników lub środków dydaktycznych,

c) poszerzenie zakresu działań szkoły, w szczególności dotyczących zadań dydaktycznych, wychowawczych lub opiekuńczych, 

d) uzyskanie umiejętności posługiwania się językiem obcym na poziomie zaawansowanym

e) wykonywanie zadań na rzecz oświaty, pomocy społecznej lub postępowania w sprawach nieletnich we współpracy z innymi osobami, instytucjami samorządowymi lub innymi podmiotami, 

f) uzyskanie innych znaczących osiągnięć w pracy zawodowej; 

5) umiejętność rozpoznawania i rozwiązywania problemów edukacyjnych, wychowawczych lub innych.

Plan działania

Jeśli chcemy, aby nasz plan rozwoju zawodowego był przejrzysty, zanim umieścimy w nim planowane działania i sposób ich realizacji powinniśmy przyporządkować do poszczególnych aktywności cele. W ten sposób plan będzie nam także pomocą w trakcie odbywania stażu. Plan działania powinien być umieszczony w tabelce. Dzięki temu łatwiej jest zobaczyć, które elementy są ze sobą połączone i co z nich wynika.
Plan działania powinien składać się z takich elementów jak: zadania, realizowane cele, formy realizacji, termin, dowody realizacji. Pod zamieszczonym planem nauczyciel powinien złożyć swój podpis wraz z datą.

Plan rozwoju zawodowego nauczyciela – podsumowanie

W planie rozwoju zawodowego nauczyciel powinien uwzględnić przede wszystkim specyfikę szkoły, w której pracuje. Warto przed złożeniem planu dyrektorowi skonsultować się z opiekunem stażu.

_ _ _
Tymczasem dooplacenia.pl informuje rodziców o opłatach za żłobki i przedszkola i dyskretnie przypomina o przeterminowanych płatnościach.

Zobacz, dlaczego potrzebujesz dooplacenia.pl w swojej placówce.